Close
LAIMA ABROMAITIENĖ Išdidinti

LAIMA ABROMAITIENĖ

Mano kontaktai:

   +370 672 31244

laima.abromaitiene@supervizija.lt 

Credo:

Pagalvota – dar nepasakyta. Pasakyta – dar neišgirsta. Išgirsta – dar nesuprasta. Suprasta – dar nepritarta. Pritarta – dar nesilaikoma. /Lorenz/

Išsilavinimas:

Supervizorė / Supervizijos (profesinių santykių konsultavimo) podiplominės studijos pagal ANSE ( Association of National Organisations for Supervision in Europe) standartą/ Vytauto Didžiojo universitetas, Miunsterio akademija (Vokietija), Lietuvos Caritas.

Mediatorė/ Mykolo Romerio universitetas bazinių mediacijos mokymų programa.                                                                   Įtraukta į Lietuvos mediatorių sąrašą.

Socialinių mokslų daktarė (edukologija)/ Edukologijos doktorantūros studijos/ Kauno technologijos universitetas, Ciuricho universitetas (Šveicarija).

Rusų kalbos ir literatūros dėstytoja/ Filologijos studijos/ Vilniaus universitetas.

Darbo patirtis:

1998-2018 m. Kauno Technologijos universiteto edukologijos katedros docentė.

Dėstomos, tiriamos, dominančios temos: elgesio problemos ir jų įveikimo būdai (agresija mumyse ir aplink mus); socialinė atskirtis (kam sunku gyventi visuomenėje ir kodėl); lyginamoji edukologija (švietimas įvairiose šalyse), profesinis gyvenimas (profesiniai santykiai, perdegimas ir kt.). Taip pat vedu praktikos supervizijas socialinės pedagogikos specialybės studentams bei pedagoginių studijų studentams.

Supervizija:

Esu 2005-2007m. supervizijos studijų laidos absolventė. Supervizijos praktinę patirtį kaupiu nuo 2006 metų, dirbdama individualiai bei su įvairiomis klientų grupėmis bei komandomis. Tai: socialiniai darbuotojai socialines veiklas vykdančiose organizacijose, socialinių paslaugų centruose, socialinio darbo organizatoriai seniūnijose ir kt., pataisos įstaigų darbuotojai, Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai, sveikatos apsaugos darbuotojai (medikai, specialistai), pedagogai,  verslo įmonių darbuotojai, įvairių nevyriausybinių organizacijų darbuotojai (Lietuvos Raudonasis Kryžius, vaikų dienos centrai, žmonių su negalia centrai, kt.). 2022-2023 m. teko dirbti su ukrainiečių grupėmis, įdarbintais Lietuvos organizacijose.

 2014-2016m., 2020-2022m. Lietuvos supervizorių rengimo programoje -  dėstytoja bei mokomųjų supervizijų supervizorė studijuojantiems ir naujai pradedantiems supervizijos praktiką.

2019-2021m. Ukrainos supervizorių rengimo programoje - mokomųjų supervizijų supervizorė.

Siekiu nuolatinio tobulėjimo kaip supervizorė ir kaip santykių temomis  besidomintis žmogus. Tai darau  skaitydama literatūrą bei pati publikuodama straipsnius, dalyvaudama  intervizijų (profesinio palaikymo) grupėse su lietuvių bei užsienio kolegomis, taip pat dalyvaudama kontrolinėse arba metasupervizijose, seminaruose bei ANSE tarptautiniuose supervizorių vasaros universitetuose.

Mokausi kiekviename supervizijos procese kartu su savo supervizuojamaisiais. Tikiu, kad supervizija skatina suprasti, pažinti, patiems daryti išvadas ir atradimus, moko būti ir dirbti kartu, palieka erdvės kūrybai ir asmeninei nuomonei, nesiūlo greitų vienadienių receptų ir neslegia kategoriškais autoritetais. Supervizija padeda kurti naują darbo kultūrą, grindžiamą lygiaverčiu, skaidriu, atviru santykiu. Manau, kad tai puiki galimybė ieškantiems sprendimų, norintiems keistis ir tobulėti. Savo patirtimi, žiniomis ir įžvalgomis esu pasiruošusi lydėti šiose paieškose.

Kalbos: bendrauju vokiečių, rusų, anglų kalbomis.

Tyrimai, straipsniai, publikacijos:

Esu parengusi publikacijas bei konferencijų pranešimus supervizijos bei jai artimomis temomis:

  1.        Abromaitienė L., Gailius Ž. (2022) Apie pokytį supervizijoje ir supervizijos pokytį. https://supervizija.lt/blog/post/30-apie-pokyti-supervizijoje-ir-supervizijos-pokyti
  2.        Abromaitienė L. (2019). Apie supervizijos naudą: socialinių darbuotojų ir pedagogų patirtys. //Socialinis darbas: patirtis ir metodai. VDU, 2018. Nr. 22 (2). ISSN 2029-0470 (spausdintas) p. 83-93; ISSN 2029-5820 (internetinis)http://sd.vdu.lt/index.php/archyvas/44-socialinis-darbas-patirtis-ir-metodai-2018-nr-22-2/419-apie-supervizijos-nauda-socialiniu-darbuotoju-ir-pedagogu-patirtys
  3.        Abromaitienė L. (2017) Supervizija pedagogų profesiniam tobulėjimui.// Pranešimas nacionalinėje ugdymo įstaigų vadovų konferencijoje: "Ateities mokytojas: kaip įkvėpti pokyčiams?", KTU, 2017m. birželio 16d.
  4.        Abromaitienė L., Juškaitė V. (2017). Technostresas – pedagogų profesinio perdegimo veiksnys.//Mokslu grįsto švietimo link : recenzuotų mokslo straipsnių rinkinys / Lietuvos edukologijos universitetas ; sud.D. Jakavonytė-Staškuvienė, E. Sakadolskienė. p. 162-175. Prieiga: http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:24426715/datastreams/MAIN/content
  5.        Abromaitienė L., Stanišauskienė V. (2015) Profesinis perdegimas karjeros raidos kontekste: ikimokyklinio ugdymo pedagogų atvejis // Andragogika. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 2029-6894. 2015, Vol. 5, No. 1, p. 10-26.

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/960-3538-3-PB.pdf

  1.        Abromaitienė L. (2014). Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė // Pedagogika: mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius : Edukologija. ISSN 1392-0340. 2014, Nr. 112, p. 34-40. https://www.ateitis.net/lt/temos/1178/
  2.        Abromaitienė L. (2014). Pedagogų perdegimas: ką gali padaryti mokytojai ir mokyklos, neprašydami valstybės paramos. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-11-05-pedagogu-perdegimas-ka-gali-padaryti-mokytojai-ir-mokyklos-neprasydami-valstybes-paramos/123850
  3.        Abromaitienė L. (2013). Supervizijos patirtis ir raida Lietuvoje.//  Pranešimas nuotoliniu būdu mokslinėje – praktinėje konferencijoje «СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СУЧАСНІСТЬ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ» Ukrainoje,  Černigovo valstybiniame technologijos universitete, 2013m. gegužės 23d.
  4.        Abromaitienė (2010). Supervizija projektinėje veikloje.// Socialinis darbas: patirtis ir metodai. VDU, 2010. Nr.6 (2). p. 157-165.

https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/30915/ISSN2029-0470_2010_N_6_2.PG_153_165.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  1.     Abromaitienė (2009). Supervizija – kas tai?// „Aš ir psichologija“, 2009m. gegužės mėn.nr.

 

Narystė:

Nuo 2005m. Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacijos (LPSKA) narė.

2009-2013m. LPSKA tarybos narė.

2014-2017m. tarptautinės intervizijos grupės „Reflection Via Baltica“ narė.

2022-2023 m.  tarptautinė intervizijos grupė (veda Elisabeth Alder, Austrija)

Hobis:

Viskas, kas susiję su vandeniu: jūra, plaukimas, baidarės, irklentės. Nes vanduo – tai gyvybė, judėjimas, jėga, skaidrumas, atspindžiai...

Kiti supervizoriai:

Close