Close

Apie asociaciją

Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija (toliau – LPSKA) vienija Lietuvoje dirbančius supervizorius.

2003 m. LPSKA įkūrė pirmieji 23 supervizoriai, baigę specialias supervizijos studijas. Šiuo metu asociacija vienija 61 profesionalų supervizorių. Visi nariai yra baigę bendras Miunsterio akademijos (Vokietija) ir Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas) podiplomines supervizijos studijas.

LPSKA nariais gali tapti asmenys, turintys supervizoriaus išsilavinimą, atitinkantį ANSE (angl. Association of National Organisations for Supervision in Europe) reikalavimus arba dalyvaujantys supervizorių mokymo programoje.

LPSKA veikla:

  • formuoja supervizijos profesijos identitetą ir atstovauja profesijai;
  • nustato supervizorių veiklos ir kokybės standartus, rūpinasi jų įgyvendinimu;
  • nustato supervizorių rengimo standartus ir bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, rengiančiomis supervizorius;
  • viešina supervizijos paslaugą ir prisideda prie šių paslaugų plėtros;
  • rūpinasi asociacijos narių profesinių kompetencijų tobulinimu;
  • organizuoja seminarus, konferencijas, kontrolines supervizijas ir kitus renginius;
  • rengia ir leidžia informacinius metodinius leidinius;
  • inicijuoja ir remia mokslinius supervizijos tyrimus;
  • bendradarbiauja su valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir privačiomis organizacijomis, įgyvendindama asociacijos tikslus;
  • atstovauja Lietuvos supervizorių bendruomenę Europos ir kitų užsienio šalių supervizorių susivienijimuose.

LPSKA veikia pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. Pagrindinius sprendimus priima visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos veiklą organizuoja trejiems metams renkama taryba.

2019 – 2021 m. LPSKA taryba:

Ramunė Gecaitė –  Asociacijos pirmininkė,  tel. +370 657 79395, ramune.gecaite@supervizija.lt;
Lina Danusevičienė – Asociacijos vicepirmininkė, tel +370 6822352,  lina.danuseviciene@supervizija.lt;
Sigita Šergalienė, tel.  +370 678 81099, sigita.sergaliene@supervizija.lt;
Rita Skriadaitė - Vrubliauskė, tel. +370 617 87519, rita.skriadaite@supervizija.lt
Irina Šiaudvytienė, tel. +370 677 60865, irina.siaudvytiene@supervizija.lt;
Roberta Daubaraitė – Randė, tel. +370 613 33463, roberta.rande@supervizija.lt;
Jūratė Makauskienė, tel. +370 614 53356, jurate.makauskiene@supervizija.lt.

Susisiekite su taryba el. paštu taryba@supervizija.lt.


Close