Close

Apie asociaciją

Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija (toliau – LPSKA) vienija Lietuvoje dirbančius supervizorius.

2003 m. LPSKA įkūrė pirmieji 23 supervizoriai, baigę specialias supervizijos studijas. Šiuo metu asociacija vienija 61 profesionalų supervizorių. Visi nariai yra baigę bendras Miunsterio akademijos (Vokietija) ir Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas) podiplomines supervizijos studijas.

LPSKA nariais gali tapti asmenys, turintys supervizoriaus išsilavinimą, atitinkantį ANSE (angl. Association of National Organisations for Supervision in Europe) reikalavimus arba dalyvaujantys supervizorių mokymo programoje.

LPSKA veikla:

  • formuoja supervizijos profesijos identitetą ir atstovauja profesijai;
  • nustato supervizorių veiklos ir kokybės standartus, rūpinasi jų įgyvendinimu;
  • nustato supervizorių rengimo standartus ir bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, rengiančiomis supervizorius;
  • viešina supervizijos paslaugą ir prisideda prie šių paslaugų plėtros;
  • rūpinasi asociacijos narių profesinių kompetencijų tobulinimu;
  • organizuoja seminarus, konferencijas, kontrolines supervizijas ir kitus renginius;
  • rengia ir leidžia informacinius metodinius leidinius;
  • inicijuoja ir remia mokslinius supervizijos tyrimus;
  • bendradarbiauja su valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir privačiomis organizacijomis, įgyvendindama asociacijos tikslus;
  • atstovauja Lietuvos supervizorių bendruomenę Europos ir kitų užsienio šalių supervizorių susivienijimuose.

LPSKA veikia pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. Pagrindinius sprendimus priima visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos veiklą organizuoja trejiems metams renkama taryba.

2022 – 2024 m. LPSKA taryba:

Irina Šiaudvytienė - Asociacijos pirmininkė,  tel.  +370 677 60865,  irina.siaudvytiene@supervizija.lt;
Sigita Žebrauskienė - Asociacijos vicepirmininkė, tel +370 686 94353,   sigita.zebrauskiene@supervizija.lt;
Nerijus Januškevičius, tel.   +370 676 15782,  nerijus.januskevicius@supervizija.lt;
Raimonda Juodviršienė , tel.  +370 684 06303,  raimonda.juodvirsiene@supervizija.lt
Dalia Beliukevičiūtė, tel. +370 616 55522, dalia.beliukeviciute@supervizija.lt;
Bernadeta Lažauninkaitė , tel. +370 674 49941, bernadeta.lazauninkaite@supervizija.lt;
Rita Škriadaitė-Vrubliauskė, tel. , +370 617 87519,  rita.skriadaite@supervizija.lt.

Susisiekite su taryba el. paštu  taryba@supervizija.lt.


Close