Close
NIJOLĖ PETRONĖLĖ VEČKIENĖ Išdidinti

NIJOLĖ PETRONĖLĖ VEČKIENĖ

 • Credo:

  …„Ko galiu tikėtis iš gyvenimo? ar Ko gyvenimas gali tikėtis iš manęs? Klausimo pakeitimas įgalina žmones „atitrūkti“ nuo jų pačių“… (K. Trimakas, Žmogaus aukščiausi skrydžiai, 1996, 159 p.).

  Išsilavinimas:

  • Supervizorius /Vytauto Didžiojo universitetas/ Miunsterio akademija, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo institutas (2004);
  • Pedagogikos mokslų kandidatas /Dėstymo metodika, St. Peterburgo A.Gerceno pedagoginis universitetas/ St. Peterburgo A.Gerceno pedagoginio universiteto Chemijos metodikos katedra (1984); socialinių mokslų (edukologija) daktaras po nostrifikavimo (1993);
  • Chemikas/ Organinė chemija, Vilniaus valstybinis universitetas/ Vilniaus valstybinio universiteto Chemijos fakultetas (1971).

  Darbo patirtis:

  • 2008-2015 m. Socialinio darbo katedros profesorė, Vytauto Didžiojo universitetas
  • 1997-2008 m. Socialinės rūpybos studijų centro direktoriaus pavaduoja, Socialinio darbo katedros vedėja,Vytauto Didžiojo universitetas
  • 2008- 2010 m. J. Vienožinskio menų fakulteto dėstytoja, Kauno kolegija
  • 2002-2014 m. Socialinio darbo katedros docentė, profesorė, Klaipėdos universitetas
  • 1993- 1996 m. Dėstytoja Dailės pedagogų rengimo programoje, Kauno Aukštesnioji meno mokykla
  • 1992-1997 m. Edukologijos katedros docentė, Kauno technologijos universitetas
  • 1992-1994 m. Vyr. mokslinė bendradarbė, Kauno filialo vedėja, Švietimo reformos centras
  • 1990-1992 m. Vedėjo pavaduotoja, Kauno Švietimo ir kultūros skyrius
  • 1987-1991 m. Pedagogikos ir psichologijos katedros dėstytoja, Lietuvos žemės ūkio akademija
  • 1984-1987 m. Profesinio rengimo sektoriaus vyr. mokslinė bendradarbė, Lietuvos pedagogikos tyrimų institutas
  • 1975-1981 m. Mokytoja, Kauno bendrojo lavinimo mokyklos Nr.6, Nr. 32
  • 1971-1975 m. Gamybos meistrė, Eksperimentinės laboratorijos inžinierė, Kauno buitinės chemijos gamykla

  Ekspertinės sritys, metodai:

  Reikšmingiausia yra tiesioginio darbo patirtis, kurią kaupiu teikdama individualios, grupės, komandos paslaugas socialinio darbo, švietimo ir sveikatos priežiūros srityse, konsultuodama vadovus ir darbuotojus. Specifinė, bet ne mažiau reikšminga yra studentų konsultavimo patirtis. Man ypatingai svarbūs yra sistemingi susitikimai intervizijos grupelėje. Jie skatina reflektuoti, leidžia „pamatyti“ savo kaip konsultanto ribas ir galimybes. Kaip sudėtingiausius ir reikšmingiausius išskirčiau atvejus, kai supervizuojamieji pirmą kartą patiria superviziją, išgyvena refleksijos dovaną, „pamato“ save situacijoje, įvardina tai, kaip stimulą mokymuisi. Sėkmingiausiais laikyčiau pastaruoju metu pasibaigusius du- grupės ir komandos supervizijos procesus. Pirmuoju atveju, grupės nariai akivaizdžiai įsitikino, kokia svarbi konkrečiam asmeniui yra grupės santykių dinamika ir palaikantis grupės vaidmuo. Antruoju, išryškėjo dviejų supervizorių bendro darbo efektyvumas, supervizuojant itin sudėtingą periodą išgyvenančios vaikų globos organizacijos komandą.

  Konsultuodama dažnai įsitikinu, kad aktuali ir naudinga gali būti patirtis sukaupta kitose veiklos srityse:

  inicijuojant ir įgyvendinant pirmąją Lietuvoje supervizorių rengimo programą Vytauto Didžiojo universitete kartu su Miunsterio akademija, Vokietijos ir Lietuvos Carito organizacijomis; dalyvaujant tarptautinėje intervizijos grupėje kartu su Vokietijos ir Olandijos supervizoriais, vadovaujant tyrėjų grupei – Večkienė N., Ruškus J., Dirgėlienė I., Kiaunytė A., vykdžiusiai projektą „Supervizijos taikymo plėtojant socialinių darbuotojų profesines kompetencijas modelio parengimas“, Vilnius: VMSF (2007); dalyvaujant projekte ,,Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas‘‘ pagal Lietuvos 2007-2013 m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiklų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą‘‘ priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas‘‘, penktos gardelės projekte „Europos socialinio darbo tyrimų centro kūrimas“, PHARE projekte „Socialinių darbuotojų rengimas Lietuvoje“; planuojant ir įgyvendinant ETF projektą „VET Against Social Exclusion“, rengiant Socialinio darbo studijų krypties reglamentą, Socialinių darbuotojų rengimo standartą; Pedagogo rengimo standarto gairių projektą; inicijuojant ir įgyvendinant Socialinio darbo doktorantūros studijas Laplandijos universitete (Suomija); dalyvaujant Suomijos, Rusijos, Lietuvos universitetų tinklo projekte SOSNET; rengiant ir įgyvendinant magistrinę socialinio darbo studijų programą „Socialinio darbo organizavimas“; dirbant Kauno Panemunės senelių namų Metodinio centro vadove.

  Papildomas kompetencijas užtikrina konsultavimas ir ekspertavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, studijų ir mokymo programų vertinimas, mokslinių, metodinių leidinių ir vadovėlių recenzavimas, vadovavimas doktorantams, dalyvavimas daktaro disertacijų gynimo ir habilitacijos procedūros mokslinių komitetų/tarybų darbe, konferencijų organizavimas (vadovavimas moksliniams ar organizaciniams komitetams).

  Kita svarbi informacija:

  Kalbos: rusų ir anglų; laipsniai: socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė (KTU, 1994), profesorė (habilitacijos procedūra VDU, 2007).

  Narystė:

  • Lietuvos profesinių santykių konsultantų (supervizorių) asociacijos narė
  • Kauno švietimo novatorių sąjungos narė,
  • VDU Socialinių mokslų fakulteto tarybos narė.
  • VDU Neformaliųjų studijų tarybos narė
  • Lietuvos ir Europos edukacinių tyrimų asociacijų narė.
  • Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos narė.
  • LSMU Farmacijos fakulteto Atestacinės komisijos narė.
  • Kauno m. Švietimo tarybos pirmininkė.
  • Klaipėdos universiteto, Kauno, Panevėžio kolegijų kvalifikacinių komisijų narė/pirmininkė.
  • Tarptautinio internetinio žurnalo „Social Work and Society“ redakcinės kolegijos narė. Vytauto Didžiojo universiteto leidinio „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai“ redakcinės kolegijos narė.

  Publikacijos:

  • Večkienė N.P , Budėjienė A,, Ražanauskaitė V., Valiulis A. (2013). Socialinis darbas senėjančioje visuomenėje:teoriniai ir praktiniai tarpdisciplininio bendradarbiavimo aspektai// Gerontologija, T 14 (3)
  • Večkienė N., Dirgėlienė I. Supervision in Helping Professions: The Situation in Lithuanian Social Work. Journal of Rehabilitation Medicine, Vo. 43, No.9, September 2011, p. 844-845.
  • Večkienė N.P. (2010). Supervizija socialiniame darbe: paramą teikiantis bendradarbiavimas// Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 6(2). Kaunas, VDU. – ISSN 2029-0470.
  • Večkienė N.P. ir kt. (2010). Interdisciplinary collaboration as a source of creativity: child day care centre case// Creative personality. Riga, RTTEMA – ISSN 1407-6276
  • Večkienė N.P., Dirgėlienė I. (2009). Streso rizika ir paramos lūkesčiai: socialinių darbuotojų profesinės patirties analizė// Tiltai, 2009, 1 (46). Klaipėdos universitetas – ISSN 1392-3137.
  • Večkienė N., Bogdanova J. (2009). Partnerystė rengiant socialinius darbuotojus: tarpdisciplininės komandos patirtis psichiatrijos skyriuje // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 2(1). Kaunas, VDU. – ISSN 2029-0470.
  • Večkienė N., Čiurlytė L.(2008). Šeimos išsaugojimo galimybės: sprendimų priėmimas galių santykių kontekste// Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. 2008, 1(2), p.87-107. – ISSN 2029-0470.
  • Večkienė N., Kyburienė L., Senikienė Ž. (2007). Būsimų pedagogų patirties ugdyti mokinių emocinę kompetenciją raiška // Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos, T.13, Kaunas, VDU, p.46-59. – ISSN 1392-6241. (EBSCO, Educational Researc Index, http://www..epnet.com/titleLists/eh-coverage.pdf
  • Večkienė N., Veršinskienė R. (2007). Dėstytojų lojalumas organizacijai: teoriniai aspektai//// Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos, T.13, Kaunas, VDU, p.250-260. – ISSN 1392-6241. (EBSCO, Educational Researc Index, http://www..epnet.com/titleLists/eh-coverage.pdf
  • Večkienė N., Eidukevičiūtė J. (2005). Inter-disciplinary Teams and Transdisciplinary Networks for Child and Family Inclusion: the Relevence of European Theory to Lithuanian Practice. Social Work with Families, Children and Young People in Europe. Rome: Carocci, p. 151-169. – ISBN 88-430-3265-8.
  • Večkienė N.P., Eidukevičiūtė J. ir kt. (2006). Organization of Social Services for family in Transformation Process. International Conference on Business, Economics and Management, June, 2006, Yasar University, Izmir Turkey, htpp://conference2006, yasar.edu.tr/.
  • Večkienė N.P., Žydžiūnaitė V., Eidukevičiūtė M. (2006). Gerontological aspect for services of social tourism // International Conference on Business, Economics and Management, June, 2006, Yasar University, Izmir Turkey, htpp://conference, 15-18 June 2006, yasar.edu.tr/.
  • Večkienė N., Povilaikaitė S. (2005). Socialinio darbo kaita // Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos, T.9, Kaunas: VDU leidykla, p.130-139. – ISSN 1392-6241. (EBSCO, Educational Researc Index, http://www..epnet.com/titleLists/eh-coverage.pdf
  • Večkienė N., Godvadas P. (2005). Community Learning in School and for the school // Spring University. Changing Education in a Changing Society. Klaipėda: Klaipėda University, p. 229-233. – ISSN 1822-2196.
  • Večkienė N., Večkys V. (2005). Disatvantages Groups in Lithuania: Competence for Social Inclusion // Spring University. Changing Education in a Changing Society. Klaipėda: Klaipėda University, p.234-240. – ISSN 1822-2196.

  Pranešimai tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

  • Večkienė N. Supervizijos plėtotė Lietuvos socialinėje kultūrinėje erdvėje: konceptai ir kontekstai//Reflektyvioji praktika socialinio darbo studijose ir profesinėje veikloje, 2010 Spalio 21-23, Klaipėdos universitetas
  • Kyburienė L., Brunevičiūtė R., Pukienė A., Večkienė N.P. The Expression of the Socially Withdrawn Children’s Sociometric Status and Behaviour in the Classroom“, European Conference of Educational Research 2012, Network 20, 2012 09, Cadiz (Ispanija).
  • Eidukevičiūtė J., Večkienė N.P. Aspects of Interculturality of Social Work Education in Lithuania: Constracting of the Helping Process in Context of Social Transformations, European Conference of Educational Research 2012, Network 20, 2012 09, Cadiz (Ispanija).
  • Večkienė N.P., Eidukevičiūtė J. Social Work Education Development at Vytautas Magnus University Under Context of Changes in Lithuania. Tarptautinė konferencija “ Social Work for Sustainable Social Development“, 2012 09 27-29, VDU.
  • Budėjienė A., Večkienė P. Social Work Development in Lithuania: Issues and Possibilities. 7th Baltic Rehabilitation Association Conference on Physical and Rehabilitation Medicine, 2012, November 30 – December 1, Vilnius.
  • Večkienė N.P., Ražanauskaitė V. Social Work Development in Lithuania: Interdisciplinary Collaboration Case. 7th Baltic Rehabilitation Association Conference on Physical and Rehabilitation Medicine, 2012, November 30 – December 1, Vilnius.
  • Večkienė N., Eidukevičiūtė J., Brunevičiūtė R. Expanding social participation of excluded groups: collaboration between social work and social tourism as condition for social entrepreneurship // The 7th ISET International Symposium on Entrepreneurship in Tourism and the Experience Stratos Workshop. Inter-disciplinary approaches, 27-30 April 2011, Kaunas, Lithuania
  • Večkienė N., Brunevičiūtė R., Bogdanova J.Interdisciplinary Team in Health Care: What Does Practice Teach University Teachers?// 2nd Baltic and North Sea Conference on PRM, September 28-30, 2011, Vilnius
  • Večkienė N., Brunevičiūtė R., Kyburienė L. Model of a Socially Integral Teaching/ Learning Environment in the Classroom // September 2010, University of Helsinki, Finland http://www.education-line@leeds.ac.uk.
  • Večkienė N.P., Saulėnienė S., Šatūnienė R. Interdisciplinary Collaboration as a Source of Creativity: Child Day care Centre Case // 14th International Creativity Conference „Creativity across the lihespan of an individuality“, 6-7 November, 2009, Riga Latvia.
  • Večkienė N., Dirgėlienė I. Suportive Collaboration in Social Work Organizations: from Ideal to Practice?// 7th annual TISSA Plenum and PreConference „New Culture of Welfare: the clash between managerial ideology, public image and professional identity“, August 23 – 28, 2009, Vilnius, Lithuania.
  • Večkienė N., Saulėnienė S. Interdisciplinary Cooperation as Strategy for the Changes of rhe Curriculum: the Case of Art Teacher and Social Worker Education // 7th International JTEFS/BBCC conference „Sustainable Development. Culture. Education“, May 5-8, 2009, Daugavpils, Latvia.
  • Večkienė N., Brunevičiūtė R. The Factors of the Environment of Studies: 20Years of transformation in Lithuania, 2009, Viena, Austrija.
  • Večkienė N., Brunevičiūtė R., Bogdanova J. Interdisciplinary Team in Health Care: What Does Practice Teach University Teachers?// September 2008, University of Goteborg, Sweden http://www.education-line@leeds.ac.uk

  Hobis:

  tai, kas leidžia jausti gamtą – šuniukas, kaimas, ežeras, miškas, kalnai ir jūra; tai kas leidžia įveikti rutiną – anekdotai smagioje kompanijoje; tai kas leidžia patirti kūrybos galią – menas…

Kiti supervizoriai:

Close