Close
JŪRATĖ MAKAUSKIENĖ Išdidinti

JŪRATĖ MAKAUSKIENĖ

Mano kontaktai:

  +370 614 53356

jurate.makauskiene@supervizija.lt 

Credo: „ Kai daug bėdų supa mane, pirmiausia, bandau suprasti save. Nekaltinu aplinkybių ir nebandau keisti kitų. Pirmiausia žengiu į savo vidų.“ (Sri Paramahansa Yogananda)

Išsilavinimas:

Supervizorė, profesinių santykių konsultantė. Munsterio akademija (Vokietija), 2013-2015 metai.

Socialinio darbo magistrė, Vilniaus Universitetas, 1999-2001 metai. 

Darbo patirtis:

 • Supervizorė, profesinių santykių konsultantė, nuo 2015 metų.
 • Socialinio darbo programos lektorė Vilniaus kolegijoje.
 • Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo programų lektorė nuo 2002 metų iki dabar.

 Supervizija man tai kelias, kuriuo eidamas kartu su supervizoriumi atrandi savo stiprybes, silpnybes, patirdamas džiaugsmingą savo kitoniškumą ir nepakartojamumą, atrandi gebėjimus išeiti iš sudėtingų darbinių  bei konfliktinių situacijų.

Supervizorės praktinę patirtį kaupiu vesdama individualias, grupės, komandos supervizijas socialiniams darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų, verslo bei švietimo įstaigų darbuotojams. Savo žiniomis, įžvalgomis ir patirtimi dalinuosi su savo supervizuojamaisiais ir mokausi iš jų. Esu patyrusi, kad supervizijoje atsiranda savo vertės pajautimas iš aiškaus savęs suvokimo, jaučiant savo kūną, charakterį, santykį su kitais žmonėmis.

Esu aktyvi visuomenininkė ir tai padėjo išlavinti socialinius gebėjimus lengvai bendrauti su įvairiais žmonėmis.

Pastaruosius 24 metus periodiškai dirbau įvairaus lygmens vadybinį darbą, kuris paremtas nuolatiniu bendravimu su žmonėmis, tiesioginiais ir netiesioginiais vadovais, partneriais, užsienio svečiais ir kolegomis. Šalia pagrindinių pareigų dalyvauju nevyriausybinių organizacijų veiklose.

Pirminiai socialinio darbo gebėjimai buvo įgyti rengiant projektus orientuotus į socialinių paslaugų plėtrą rajone, bendraujant ir bendradarbiaujant su įvairiomis klientų grupėmis. Vėliau studijuojant Vilniaus universitete bei dalyvaujant įvairiuose mokymuose. Daugiausia pažangos pasiekta savarankiškai studijuojant ir gilinantis į socialinio darbo sritį, dėstant studentams ir vedant praktikas. Įgytos žinios ir patirtis įgalino sėkmingai vesti seminarus, mokymus, dalyvauti konferencijose.

Skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose:

 •   Pranešimas „Bendrųjų ir profesinių kompetencijų dermė dirbant socialinį darbą su senyvo amžiaus žmonėmis“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Modernių socialinės globos paslaugų iššūkiai socialinės globos namuose“ 2015 04 21.
 •        Pranešimas „Socialinio darbo studijų programos absolventų bendrųjų gebėjimų įtaka jų profesinės veiklos sėkmei Kolpingo kolegijoje respublikiniame seminare „Socialinio darbo profesinio bakalauro studijų kokybė“ 2015 03 20.
 •        Pranešimas „Institucinės globos poveikis asmeniui“ Marijampolės kolegijoje respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Bendruomeninių paslaugų plėtra institucinės globos pertvarkos kontekste“ 2017 01 26.
 •        Pranešimas „Supervizijos poveikis socialinių darbuotojų kompetencijos tobulinimui“ Marijampolės kolegijoje tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“ 2018 05 11.
 •        Pranešimas „Atvejo vadybininko vs socialinio darbuotojo, dirbančio su šeimomis funkcijų dermė“ Marijampolės kolegijoje respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Šeimos socialinės politikos įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės“ 2019 01 29

Pravesti teoriniai – praktiniai seminarai:

 • „Bendravimo su senais ir pagyvenusiais žmonėmis iššūkiai socialinės globos procese“;
 •  „Efektyvus savęs valdymas pokyčių situacijoje“ ;
 •  „Praktikos vadovo vaidmuo socialinio darbo specialisto rengimo praktikoje“ ;
 •  „Konfidencialumo dilema teikiant pagalbą psichikos negalią turintiems asmenims“;
 •  „Sėkmingos sąveikos su senyvo amžiaus žmonėmis formavimas“;
 •  „Savimotyvacijos ir darbingumo palaikymas socialinėje veikloje“;
 •  „Socialinis darbas su proto/ psichinę negalią turinčiais klientais“;
 •   „Komandinio darbo principai“ ;
 •   „ Institucinės globos pertvarkos aktualijos žmonėms su ptoto ir (ar) psichikos negalia Marijampolės regione“;
 •  „Konfliktinių situacijų valdymas ir tarpusavio santykių stiprinimas, teikiant paslaugas socialinių poreikių turintiems klientams“ ;
 •   „Įgalinimo proceso svarba siekiant kokybiškų paslaugų klientui“ ;
 •   Socialinio darbo proceso iššūkiai dirbant su proto ir psichinę negalią turinčiais žmonėmis“,
 •  „ Konfliktinių situacijų valdymas ir tarpusavio santykių stiprinimas, teikiant paslaugas protinę ir psichinę negalią turintiems žmonėms“
 •   „Darbuotojų ir klientų santykių raiška, teikiant paslaugas proto ir psichinę negalią turintiems žmonėms“,
 •   „ Kliento ir darbuotojo santykių svarba teikiant kokybiškas paslaugas“;
 •  „Senyvo amžiaus asmenų problemų sprendimas ir poreikių tenkinimas socialinės globos įstaigoje“,
 •  „Tarpinstitucinė gerosios socialinio darbo patirties sklaida, formuojant socialinę politiką ir jos plėtrą“,
 •  „Pasitikėjimu grįsto santykio kūrimas atliepiant kliento poreikius“;
 •  „Galios ir įtakos valdymas dirbant su socialinės rizikos šeimomis“,
 •  „ Socialinio darbo formos globos sistemos pertvarkoje: bendruomeninės  paslaugos“;

 Stažuotės: 

Danijoje ir Šiaurės Italijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Norvegijoje, Škotijoje, Zimbabvėje. 

Kiti supervizoriai:

Close