Close

LPSKA narys įsipareigoja rūpintis savo darbo kokybe: turėti supervizijos praktikos, tą praktiką reflektuoti intervizijos grupėje ir supervizijos supervizijoje, kelti kvalifikaciją seminaruose ir dalyvauti asociacijos veikloje.

 

SUPERVIZORIAUS VEIKLOS KOKYBĖS VADYBOS APRAŠAS

 

Supervizoriaus profesinės kompetencijos plėtotė 

Veiklos kokybės vadybos sritys

Minimalūs veiklos kokybės 

vadybos rodikliai 

Pastabos 

Dalyvauja LPSKA intervizijos grupėje. 

Dalyvauja ne mažiau kaip penkiuose intervizijos grupės susitikimuose per metus

Dalyvauja supervizijos praktikos supervizijose.

Ne mažiau kaip vieną kartą per du metus. 

Dalyvavimas LPSKA supervizijos praktikos supervizijose, ANSE tarptautinės intervizijos grupėse ir kt. 

Kelia kvalifikaciją, plėtodamas supervizoriaus kompetencijas pagal „Supervizorių kompetencijų sąrangą 2“. 

Ne mažiau kaip 6 val. per metus. 

Supervizorius metinėje veiklos ataskaitoje pateikia informaciją apie savo dalyvavimą mokymuose ir įvardina, kokias kompetencijas ugdėsi. 

Teikia supervizijos paslaugas.

Turi bent vieną supervizijos 

praktikos procesą per metus

Aktyviai prisideda prie LPSKA veiklos.

Dalyvauja LPSKA veikloje ir renginiuose bei savo veikla prisideda prie jų organizavimo ir įgyvendinimo. 

Toliau išvardintų veiklų sąrašas nėra baigtinis, o tik pavyzdinis. Tai: yra LPSKA tarybos narys, organizuoja supervizijų praktikos supervizijas, sąskrydį, kvalifikacijos tobulinimo ir kitus renginius, pateikia metines ataskaitas, parengia ir teikia straipsnius supervizijos tema ir pan.

 

To read the description of LPSKA supervisor's activities quality management in English press here


Close