Supervizija.lt > Asociacija > Apie asociaciją

Apie asociaciją

Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija (toliau – LPSKA) vienija Lietuvoje dirbančius supervizorius.

2003 m. LPSKA įkūrė pirmieji 23 supervizoriai, baigę specialias supervizijos studijas. Šiuo metu asociacija vienija apie 60 profesionalių supervizorių. Visi nariai yra baigę bendras Miunsterio akademijos (Vokietija) ir Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas) podiplomines supervizijos studijas.

LPSKA nariais gali tapti asmenys, turintys supervizoriaus išsilavinimą, atitinkantį ANSE (angl. Association of National Organisations for Supervision in Europe) reikalavimus arba dalyvaujantys supervizorių mokymo programoje.

LPSKA veikla:

  • formuoja supervizijos profesijos identitetą ir atstovauja profesijai;
  • nustato supervizorių veiklos ir kokybės standartus, rūpinasi jų įgyvendinimu;
  • nustato supervizorių rengimo standartus ir bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, rengiančiomis supervizorius;
  • viešina supervizijos paslaugą ir prisideda prie šių paslaugų plėtros;
  • rūpinasi asociacijos narių profesinių kompetencijų tobulinimu;
  • organizuoja seminarus, konferencijas, kontrolines supervizijas ir kitus renginius;
  • rengia ir leidžia informacinius metodinius leidinius;
  • inicijuoja ir remia mokslinius supervizijos tyrimus;
  • bendradarbiauja su valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir privačiomis organizacijomis, įgyvendindama asociacijos tikslus;
  • atstovauja Lietuvos supervizorių bendruomenę Europos ir kitų užsienio šalių supervizorių susivienijimuose.

LPSKA veikia pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. Pagrindinius sprendimus priima visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos veiklą organizuoja trejiems metams renkama taryba.

2016 – 2018 m. LPSKA taryba:

Sigita Šimkienė –  Asociacijos pirmininkė,  tel. +370 684 92 391, sigita.simkiene@supervizija.lt;
Dovilė Černiauskienė – Asociacijos vicepirmininkė, tel +370 615 48 718,  dovile.cerniauskiene@supervizija.lt;
Lina Bartusevičienė, tel.  +370 671 09614, lina.bartuseviciene@supervizija.lt;
Rasa Naujanienė, tel. +370 663 76 909, rasa.naujaniene@supervizija.lt;
Rita Augutienė, tel. +370 612 18 916, rita.augutiene@supervizija.lt;
Roberta Daubaraitė – Randė, tel. +370 613 33463, roberta.rande@supervizija.lt;
Ramunė Gecaitė, tel. +370 657 79395, ramune.gecaite@supervizija.lt.

Susisiekite su taryba el. paštu taryba@supervizija.lt.